LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Thông tin chung
Họ và tên Hoàng Thị Duyên
Giới tính Nữ
Năm sinh 1986
Chổ ở hiện tại đường Ngô Đức Kế -phường Đức Ninh Đông- thành phố Đồng Hới- tỉnh Quảng Bình
Quê quán Đồng Hới - Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán
Đơn vị công tác Khoa Khoa học Cơ bản
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ đường Ngô Đức Kế -phường Đức Ninh Đông- thành phố Đồng Hới- tỉnh Quảng Bình
Điện thoại 0982555506
Email hoangduyen267@gmail.com
  Quá trình đào tạo

1.  Đại học:

  Hệ đào tạo: Chính quy.

Thời gian đào tạo: 4 năm (2004 – 2008).

Trường học:  Trường Đại học Sư phạm Huế.

Ngành học:  Sư phạm Toán học.

Tên khóa luận: Về nghiệm viscosity của phương trình Hamilton - Jacobi.

2.   Thạc sỹ:

Hệ đào tạo:  Chính quy.

Thời gian đào tạo:  2 năm (2010 – 2012)

Trường học: Trường Đại học Khoa học Huế

Ngành học: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Tên luận văn:  Martingale phi tuyến cho quá trình rời rạc trên không gian mêtric với độ cong không dương.

Người hướng dẫn: GS. TS. Nguyễn Văn Quảng

Ngày bảo vệ: 18/11/2012

  Quá trình giảng dạy và công tác:
1. Giảng dạy:
  • Xác suất thống kê
  • Độ đo - Tích phân
  • Không gian mêtric, không gian tôpô
  • Giải tích hàm
  • Phương trình vi phân
2. Quá trình công tác:
Từ 9/2008 đến nay: Bộ môn Toán, Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Quảng Bình
3. Công trình khoa học đã công bố:

1. Nguyễn Văn Quảng, Hoàng Thị Duyên, Sự hội tụ của tổng có trọng số các phần tử ngẫu nhiên trong không gian NPC toàn cục, Tạp chí Khoa học &Công nghệ Trường Đại học Quảng Bình, S.  2 (2012), 19-27 .
2. C. Castaing, C. Godet-Thobie, Hoang Thi Duyen, P. Raynaud de Fitte, On the integration of fuzzy level sets, Advances in Mathematical Economics, Volume 19 (2015), 1-30. 
3. Hoàng Thị Duyên, On the integration of fuzzy level sets, Hội nghị toàn quốc lần thứ V "Xác suất thống kê: nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy".
4. N. V. Quang, H. T. Duyen, Convergence of Weighted Sums and Strong Law of Large Numbers for Convex Compact Integrable Random Sets and Fuzzy Random Sets, Journal of  Convex Analysis, Volume 24 (2017), No.1, 213-238.
 5. Hoàng Thị Duyên, Sự hội tụ đầy đủ cho dãy các biến ngẫu nhiên m-phụ thuộc đôi một, Tạp chí Khoa học &Công nghệ Trường Đại học Quảng Bình, T. 6, S. 1 (2017),1-6.
6. N. V. Quang, H. T. Duyen, Complete Convergence and Strong Law of Large Numbers for Double Arrays of Convex Compact Integrable Random Sets and Applications for Random Fuzzy Variables, Journal of  Convex Analysis, Volume 25 (2018), No. 3.

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình