LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Thông tin chung
Họ và tên Nguyễn Văn Duy
Giới tính Nam
Năm sinh 1979
Chổ ở hiện tại Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình
Quê quán Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Triết học
Đơn vị công tác Khoa Lý luận chính trị
Học vị Tiến Sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Triết học; Chính trị học; Hồ Chí Minh học
Ngoại ngữ Anh C; Tiếng Trung
Địa chỉ liên hệ Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại 0983099687
Email Email: duynv@qbu.edu.vn
  Quá trình đào tạo

Họ, tên

NGUYỄN VĂN DUY

 

Năm sinh

1979

 

Đơn vị công tác

Khoa Lý luận chính trị

 

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành

Triết học

 

Học vị

Chuyên ngành

Tiến sĩ Năm: 2016

Triết học chủ nghĩa Mác 

 

Chức danh khoa học

Năm công nhận: 2016

 

Lĩnh vực nghiên cứu

Triết học; Chính trị học; Hồ Chí Minh học

 

Địa chỉ liên hệ

Khoa Lý luận chính trị, Trường ĐH Quảng Bình

 

Email

Email: duynv@qbu.edu.vn

 

Điện thoại

0983099687

 

Quá trình giảng dạy và công tác

- Tháng 9 năm 2004 - 10 năm 2006 Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình (nay là Đại học Quảng Bình).

- Tháng 10 năm 2006 đến nay Giảng viên Trường Đại học Quảng Bình.

- Tháng 9 năm 2004 - 11 năm 2007 là Bí thư Liên chi đoàn Khoa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường.

- Tháng 12 năm 2004 - 12 năm 2006 tham gia học chuẩn hóa ngành Kinh tế chính trị tại Trung tâm Đào tạo giảng viên lý luận chính trị - Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Tháng 11 năm 2007 - tháng 11 năm 2009 học cao học ở Học viện Chính trị - Hành Chính Quốc gia Hồ Chí Minh, tốt nghiệp bằng thạc sỹ Chính trị học.

- Năm 2009 - 8 năm 2012 Giáo vụ Khoa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Tháng 8 năm 2012 - 7 năm 2016 Đi NCS tại Trung Quốc, Chuyên ngành Triết học chủ nghĩa Mác.

- Tháng 9 năm 2013 - 7 năm 2016 Tổ Trưởng Tổ Đảng tại Trường Đại học Liêu Ninh từ năm 2013 - 2016.

- Tháng 8 năm 2014 - 7 năm 2016 Bí thư Chi bộ tại Tỉnh Liêu Ninh nhiệm kỳ 2014 - 2017.

- Tháng 8 năm 2016 đến nay Tổ trưởng Tổ Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh, phụ trách Công tác nghiên cứu khoa học của Khoa Lý luận chính trị.

  Quá trình giảng dạy và công tác:

Công trình khoa học

1. Đề tài NCKH:

- Sự khác nhau trong giải thoát luận của triết học Ấn Độ Cổ - Trung đại, Khóa luận tốt nghiệp cử nhân triết học, 2004/Huế.

- Phát triển kinh tế - xã hội ở Phường Đức Ninh Đông, thực trạng và giải pháp, Khóa luận tốt nghiệp chuẩn hóa giảng viên lý luận chính trị chuyên ngành KTCT, 2006/ Đại học Quốc gia Hà Nội Trung tâm ĐT GV LL chính trị.

- Luận văn thạc sỹ khoa học chính trị - Hồ Chí Minh với việc xây dựng và phát triển quan hệ Việt Nam - Liên Xô, luận văn thạc sỹ khoa học chính trị, 10/2009, Hà Nội.

- 请辽宁大学博士学位论文,中越马克思主义哲学比较研究,(The Research on Comparison of Marxist Philosophy in China and Vietnam),专业马克思主义哲学,辩时间,20166,o一六年四月·中国辽宁.

2. Bài báo khoa học:

- PGS.TS. Hoàng Dương Hùng, TS. Nguyễn Văn Duy, (6-2017), “Nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh để đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Quảng Bình”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Bác Hồ với Quảng Bình - Quảng Bình làm theo lời Bác, Tỉnh ủy Quảng Bình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Khoa học và công nghệ, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, tr. 252-262.

- Nguyễn Văn Duy, Đinh Xuân Thanh (5-2017), “Giảng dạy học phần Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (2016)”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường Đại học Quảng Bình số 13, tr. 38-46.

- Nguyễn Văn Duy (12-2016), “Vận dụng những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII vào giảng dạy học phần Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam”, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, tr. 13-16.

- Nguyễn Văn Duy (12-2016), “Vai trò của triết học Mác - Lênin trong sự nghiệp đổi mới”, Hội thảo Khoa học Đại học khoa học Huế, tr. 45-55.

- 阮文维。《马克思辩证法的几点断想》。马克思列宁主义研究。Marxism-Leninism Studies, 月刊。20166月。27-33

- 阮文维。《马克思辩证法的几点断想》。吉林师范大学学报(人文社会科学版)。20163月。81-87。[文章编号]1007-5674(2016)02-0081-07

- 阮文维。《越南社会主义创造性运用马克思主义哲学的例子》。辽宁省这学会20157月。证书编号:lnzxxh-(2014-2015)-02-015

- 阮文维。《论雷锋请神与武元甲将军请神---论当代社会主义革命军人的象征》。辽宁大学。雷锋请神与社会主义核心价值观学术研讨会。辽宁大学哲学与公共管理学院。201501月。67 - 71

- 阮文维。《社会主义核心价值观对马克思主义哲学的运用》。辽宁大学。社会主义核心价值观学术研讨会。201412月。73 - 76

- Nguyễn Văn Duy (2014), “Bản lĩnh của nhà Quân sự Võ Nguyên Giáp trước hết là bản lĩnh của nhà chính trị Võ Nguyên Giáp”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Ủy Ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Trường Đại học Quảng Bình, Tháng 5, 2014, tr. 300 - 305.

- Nguyễn Văn Duy (2010), “Hồ Chí Minh với việc xây dựng và phát triển quan hệ Việt Nam - Liên Xô”, Thông báo Khoa học số 6 (tháng 10 năm 2010), 45/GP-STT&TT Quảng Bình, tr. 193-198.

- Nguyễn Văn Duy (2009), “Quan điểm Hồ Chí Minh về cơ cấu kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Thông báo Khoa học số 5 (tháng 12 năm 2009), 44/GP-STTTT Quảng Bình, tr. 15-19.

- Nguyễn Văn Duy (2009), “Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Hồ Chí Minh với sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, tháng 4/2009, tr. 68-81.

Sách và giáo trình

- Sách tham khảo: Nghiên cứu và giảng dạy Lý luận chính trị với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam - Tiến trình và thành tựu, Nhà xuất bản Đại học Huế, 2016.

Các tài liệu bài giảng đã được Hội đồng khoa học Nhà trường nghiệm thu đưa vào sử dụng (lưu hành nội bộ).

+ Bài giảng Chính trị dành cho hệ TCCN, 2005 (165 trang)

+ Bài giảng Triết học Mác - Lênin - Hệ CĐ, ĐH 2008 (90 trang)

+ Bài giảng Kinh tế chính trị Mác - Lênin - Hệ CĐ, ĐH 2008 (95 trang)

+ Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Hệ CĐ, ĐH 2008 (80 trang)

+ Bài giảng Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Hệ CĐ, ĐH 2008 (95 trang)

+ Bài giảng Xã hội học đại cương - Hệ CĐ, ĐH 2008 (88 trang)

+ Bài giảng Đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam - Hệ CĐ, ĐH 2009 (60 trang)

+ Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Hệ CĐ, ĐH 2009 (87 trang)

+ Bài giảng Chính trị học - Hệ CĐ, ĐH 2011 (185 trang)

+ Bài giảng Triết học Trung Quốc - Ấn Độ cổ đại, Hệ Đại học 2016 (55 trang)

+ Bài giảng Lịch sử triết học Mác - Lênin, Hệ Đại học 2017 (80 trang) 

Khen thưởng

- Giấy khen là Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tại Trung Quốc, ngày 02 tháng 02 năm 2015.

- Giấy khen là Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015 của Ban chấp hành Đảng bộ tại Trung Quốc, ngày 21 tháng 02 năm 2016.

Thông tin khác

 参加学术活动和社会实践情

1.20139月至20167月参加哲学与公共管理学院博士论坛、二十一世纪论坛

2.201412月参加社会主义核心价值观研讨

3.20151月参加雷锋精神当代价值研讨

4.20157月参加辽宁省哲学学会活动

 

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình