LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Thông tin chung
Họ và tên Trần Đức Hiền
Giới tính Nam
Năm sinh 1962
Chổ ở hiện tại Trường ĐH Quảng Bình
Quê quán Quảng Trị
Tốt nghiệp đại học ngành Chính trị học
Đơn vị công tác Phòng Tổ chức - Hành chính
Học vị Tiến Sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu
Ngoại ngữ Tiếng Đức D
Địa chỉ liên hệ Trường ĐH Quảng Bình
Điện thoại 0942618649
Email duchien1962@yahoo.com
  Quá trình đào tạo

1.Đại học:

Hệ đào tạo:  Đại học chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Leipzig, CHLB Đức

Ngành học:  Chính trị học

Nước đào tạo:  CHLB Đức                        Năm tốt nghiệp: 1994

Bằng đại học 2:                                         Năm tốt nghiệp:

2.Sau đại học:

- Thạc sĩ chuyên ngành:                             Năm cấp bằng:

- Nơi đào tạo:

- Tiến sĩ chuyên ngành:  Chính trị học       Năm cấp bằng: 1998

Nơi đào tạo: Đại học Leipzig,CHLB Đức

-Tênluận án: “Phát triển nông nghiệp và nôngthôn Việt Namtrong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường”

 

3. Ngoại ngữ 

a. Tiếng Anh       Mức độ sử dụng: B

b.Tiếng Đức      Mức độ sử dụng: D (Nói viết thành thạo)


QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨUKHOA HỌC

1.Các đề tài nghiên cứu khoa học

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

Lý thuyết nhà nước pháp quyền và quyền con người trong triết học J Locke, M.Kant và F. Hegel

1993-1994

Trường

Chủ đề tài

2.

Phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường

1994-1998

Trường

Chủ nhiệm

3.

Thực trạng và giải pháp phát triển các thành phần kinh tế ở Quảng Bình

2001-2003

Khoa

Chủ nhiệm

4.

Tự học, tự nghiên cứu các môn khoa học Mác-Lênin ở trường Đại học Quảng Bình

2005-2007

Trường

Chủ nhiệm

   2. Các công trình khoa họcđã công bố

TT

Tên công trình

Năm công bố

Nơi công bố

1.

Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển giáo dục

2007

Thông báo KH Trường ĐH Quảng Bình

2.

Chế độ bầu cử và các nguyên tắc, hình thức của chế độ bầu cử

2008

Thông báo KH Trường ĐH Quảng Bình

3.

Vai trò của Nhà nước trong kinh tế thị trường

2009

Thông báo KH Trường ĐH Quảng Bình

4.

Giá trị đạo đức Hồ Chí Minh

2011

Kỷ yếu Trường: Kỷ niệm 100 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

5.

Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh Trung học cơ sở

2013

Tạp chí Dạy học ngày nay

6.

Nâng cao chất giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị ở trường ĐH Quảng Bình

2013

Hội thảo, Trường ĐH Quảng Bình

7.

Quan hệ tương thích giữa phát triển kinh tế và phát triển giáo dục

2014

Tạp chí KHCN- ĐHSP

 Đà Nẵng

8.

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở Quảng Bình

2015

Tạp chí KH-CN Sở Khoa học-Công nghệ tỉnh Quảng Bình

 

Các hướng nghiên cứu chính

-Sựđóng góp của giáo dục trong phát triển kinh tế ở Việt Nam

-Xâydựng Nhà nước pháp quyền XHCN- Cải cách hành chính nhà nước

-Nângcao chất lượng đội ngũ giảng dạy ở các trường đại học trong xu thế hội nhập quốctế

  Quá trình giảng dạy và công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

6/1999-2002

Tổ Chính trị-Trường CĐ SP Quảng Bình

Giảng viên

2002-  12/2005

Tổ Chính trị-Trường CĐ SP Quảng Bình

Tổ trưởng Bộ môn, giảng dạy các môn lý luận chính trị

12/2005-12/2007

Trường Đại học Quảng Bình

Quyền trưởng Phòng Quản lý Khoa học và đối ngoại

Từ tháng 12/2007 đến 12/2014


12/2014-12/2016


12/2016- 9/2017


Từ 10/2017

Trường Đại học Quảng Bình

Trưởng Khoa Lý luận Chính trị, giảng dạy


Trưởng Phòng 

TT-ĐBCLGD

Trưởng Phòng TT-PC


Trưởng Phòng 

Tổ chức- Hành Chính©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình