LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Thông tin chung
Họ và tên Hoàng Văn Dũng
Giới tính Nam
Năm sinh
Chổ ở hiện tại Đồng Hới
Quê quán Quảng Minh-Quảng Trạch- Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Computer Science; Electrical Electronics Engineering
Đơn vị công tác Phòng Đào tạo
Học vị Tiến Sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Electrical Computer Engineering
Ngoại ngữ Anh, Hàn
Địa chỉ liên hệ Phòng Đào tạo-Trường ĐHQB
Điện thoại 0913317759
Email dunghv@qbu.edu.vn
  Quá trình đào tạo
1998 - 2002: Cử nhân - Khoa Tin học, Đại học Sư phạm Huế
2005 - 2007: Thạc sỹ - Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Sư phạm Hà Nội
2011 - 2014: Tiến Sỹ - Khoa Kỹ thuật Điện điện tử và máy tính, Trường Đại học Ulsan, Hàn Quốc
8-10/2015: Nguyên cứu sau tiến sỹ tại Đại học Ulsan, Hàn Quốc
7-12/2016: Nguyên cứu sau tiến sỹ tại Telecom SubParis, Pháp

  Quá trình giảng dạy và công tác:

2002 - 2006: Giảng viên, trường Cao đẳng sư phạm Quảng Bình
2006 - 2011: Giảng viên, trường Đại học Quảng Bình
2011 - 2014: Nghiên cứu sinh tại Đại học Ulsan, Hàn Quốc
2015 - Nay:  Giảng viên, trường Đại học Quảng Bình
  Các công trình nghiên cứu
  Các bài báo
Bài báo quốc tế:
[1] Fast Human Detection Based on Parallelogram Haar-Like Feature Tác giả: Van-Dung Hoang, Andrey Vavilin, and Kang-Hyun Jo Nơi đăng: IECON2012-IEEE Press Số: 1 Trang: 4220-4225 Năm: 2012
[2] Localization and Tracking of Same Color Vehicle under Occlusion Problem Tác giả: Qing Ming, Van-Dung Hoang, and Kang-Hyun Jo Nơi đăng: Mecatronics2012- IEEE Press Số: 1 Trang: 245-250 Năm: 2012
[3] Pedestrian Detection Approach Based on Modified Haar-Like Features and AdaBoost Tác giả: Van-Dung Hoang, Andrey Vavilin, and Kang-Hyun Jo Nơi đăng: ICCAS2012-IEEE Press Số: 1 Trang: 614-618 Năm: 2012
[4] Calibration of Omnidirectional Camera and 2D Laser Range Finder Tác giả: Van-Dung Hoang, Danilo Caceres, Donguk Seo, and Kang-Hyun Jo Nơi đăng: ISEEE2013-VNU-HCM Số: Trang: 32-36 Năm: 2013
[5] Planar Motion Estimation using Omnidirectional Camera and Laser Rangefinder Tác giả: Van-Dung Hoang,Le My Ha, and Kang-Hyun Jo Nơi đăng: HSI2013-IEEE Press Số: 1 Trang: 632-636 Năm: 2013
[6] Iterative Vanishing Point Estimation Based on DBSCAN for Omnidirectional Image Tác giả: Danilo Caceres, Van-Dung Hoang, and Kang-Hyun Jo Nơi đăng: HSI2013-IEEE Press Số: 1 Trang: 651-655 Năm: 2013
[7] Localization Estimation based on Extended Kalman Filter using Multiple Sensors Tác giả: Van-Dung Hoang,Le My Ha, Danilo Caceres, and Kang-Hyun Jo Nơi đăng: IECON2013-IEEE Press Số: 1 Trang: 5498-5503 Năm: 2013
[8] Vehicle Localization Using Omnidirectional Camera with GPS Supporting in Wide Urban Area Tác giả: Le My Ha, Van-Dung Hoang, Andrey Vavilin, and Kang-Hyun Jo Nơi đăng: ACCV2012-Springer Berlin Heidelberg Số: 7728 Trang: 230-241 Năm: 2012
[10] 3D Motion Estimation Based on Pitch and Azimuth from Respective Camera and Laser Rangefinder Sensing Tác giả: Van-Dung Hoang, Le My Ha, Danilo Caceres, and Kang-Hyun Jo Nơi đăng: IROS2013-IEEE Press Số: 1 Trang: 735-740 Năm: 2013
[11] Vanishing Point Based Image Segmentation and Clustering for Omnidirectional Image Tác giả: Danilo Caceres, Van-Dung Hoang, and Kang-Hyun Jo Nơi đăng: ICIC2013-Intelligent Computing Theories (LNCS), Springer Berlin Heidelberg Số: 7996 Trang: 541-550 Năm: 2013
[12] Combining Edge and One-Point RANSAC Algorithm to Estimate Visual Odometry Tác giả: Van-Dung Hoang, Danilo Caceres, and Kang-Hyun Jo Nơi đăng: ICIC2013-Intelligent Computing Theories (LNCS), Springer Berlin Heidelberg Số: 7995 Trang: 556-565 Năm: 2013
[13] Vanishing Point Estimation in Urban Roads for Omnidirectional Image Tác giả: Danilo Caceres, Van-Dung Hoang, and Kang-Hyun Jo Nơi đăng: Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer International Publishing Số: 300 Trang: 313-323 Năm: 2014
[14] Human Detection from Mobile Omnidirectional Camera Using Ego-motion Compensated Tác giả: Joko Hariyono, Van-Dung Hoang, and Kang-Hyun Jo Nơi đăng: ACIIDS2014, Springer International Publishing Số: 8397 Trang: 553-560 Năm: 2014
[15] Methods for Vanishing Point Estimation by Intersection of Curves from Omnidirectional Image Tác giả: Danilo Cáceres Hernández, Van-Dung Hoang, Kang-Hyun Jo Nơi đăng: ACIIDS2014, Springer International Publishing Số: 8397 Trang: 543-552 Năm: 2014
[16] Simple and Efficient Method for Calibration of a Camera and 2D Laser Rangefinder Tác giả: Van-Dung Hoang, Danilo Caceres, and Kang-Hyun Jo Nơi đăng: ACIIDS2014, Springer International Publishing Số: 8397 Trang: 651-570 Năm: 2014
[17] Fuzzy logic guidance control systems for autonomous navigation based on omnidirectional sensing Tác giả: Danilo Cáceres Hernández, Van-Dung Hoang, Alexander Filonenko, and Kang-Hyun Jo Nơi đăng: IEA-AIE2014, Springer International Publishing Số: 8481 Trang: 420-429 Năm: 2014
[18] Partially Obscured Human Detection based on Component Detectors using Multiple Feature Descriptors Tác giả: Van-Dung Hoang, Danilo Caceres, and Kang-Hyun Jo Nơi đăng: ICIC2014, Springer International Publishing Số: 8588 Trang: 338-344 Năm: 2014
[19] Vision-Based Heading Angle Estimation for an Autonomous Mobile Robots Navigation Tác giả: Danilo Cáceres Hernández, Van-Dung Hoang, Alexander Filonenko, and Kang-Hyun Jo Nơi đăng: ISIE2014, IEEE Press Số: 1 Trang: 1967-1972 Năm: 2014
[20] Closed-Form Solution to 3D Points for Estimating Extrinsic Parameters of Camera and Laser Sensor Tác giả: Van-Dung Hoang, Danilo Caceres, Han-Sung Park, Kang-Hyun Jo Nơi đăng: ISIE2014, IEEE Press Số: 1 Trang: 1932-1937 Năm: 2014
[22] Global path planning for unmanned ground vehicle based on road map images Tác giả: Van-Dung Hoang, Danilo Caceres, Joko Hariyono, and Kang-Hyun Jo Nơi đăng: HSI2014, IEEE Press Số: 1 Trang: 82-87 Năm: 2014
[24] Moving Object Localization Using Optical Flow for Pedestrian Detection from a Moving Vehicle Tác giả: Joko Hariyono, Van-Dung Hoang, and Kang-Hyun Jo Nơi đăng: The Scientific World Journal (ISI) Số: 2014 Trang: 1-8 Năm: 2014
[25] One-Point-plus for 5-DoF Localization of Vehicle-Mounted Omnidirectional Camera in Long-Range Motion Tác giả: Le My Ha, Van-Dung Hoang, and Kang-Hyun Jo Nơi đăng: IJCAS-International Journal of Control, Automation and Systems (ISI) Số: 11(5) Trang: 1018-1027 Năm: 2013
[26] OOP with database management systems ObjectStore Tác giả: Van-Dung Hoang, Thi- Dung Vo Nơi đăng: The Second International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Số: 1 Trang: Năm: 2010
[27] Optimal Angular Back-Projection Error forVehicle Motion Estimation using Omnidirectional Vision Tác giả: Van-Dung Hoang, Danilo Caceres, Dongwook Seo, and Kang-Hyun Jo Nơi đăng: EEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics, IEEE Press Số: 1 Trang: 658-663 Năm: 2014
[28] Local Path Planning Strategy: A Practical Implementation for Versatile Distance Tác giả: Danilo Caceres Hernandez, Van-Dung Hoang, Alexander Filonenko, and Kang-Hyun Jo Nơi đăng: IECON2014 The 40th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society Số: 1 Trang: 10 Năm: 2014
[29] Calibration of a Rotating 2D Laser Range Finder using Circular Path on a Plane Constraints Tác giả: Laksono Kurnianggoro, Van-Dung Hoang, and Kang-Hyun Jo Nơi đăng: ICCCI, Studies in Computational Intelligence - Springer Publishing Số: 1 Trang: 10 Năm: 2014
[30] Detecting Moving Object using Optical Flow for Pedestrian Detection from Moving Vehicle Tác giả: Joko Hariyono, Van-Dung Hoang and Kang-Hyun Jo Nơi đăng: ICCCI2014, LNCS - Springer Publishing Số: 1 Trang: 10 Năm: 2014
[32] Smoke Detection on Roads for Autonomous Vehicles Tác giả: Alexander Filonenko, Van-Dung Hoang, and Kang-Hyun Jo Nơi đăng: IECON2014, IEEE Press Số: 1 Trang: 10 Năm: 2014
[33] Omnidirectional Vision based Reducing Error for Large Motion Estimation Tác giả: Van-Dung Hoang, My-Ha Le, Danilo Cáceres Hernández, and Kang-Hyun Jo Nơi đăng: Mecatronics2014, IEEE Press Số: 0 Trang: 224-227 Năm: 2014
[34] Scalable Histogram of Oriented Gradients for Multi-size Car Detection Tác giả: Wahyono, Laksono Kurnianggoro, Van-Dung Hoang, and Kang-Hyun Jo Nơi đăng: Mecatronics2014, IEEE Press Số: 0 Trang: 228 - 231 Năm: 2014
[35] Path planning and global trajectory tracking control assistance to autonomous vehicle Tác giả: Van-Dung Hoang, Dongwook Seo, Laksono Kurnianggoro, and Kang-Hyun Jo Nơi đăng: URAI2014, IEEE Press Số: 0 Trang: 646 – 650 Năm: 2014
[36] The Shortest Path Planning for Motion based on Road Detection using Online Road Map and Satellite Images Tác giả: Van-Dung Hoang, Danilo Caceres Hernandez, Alexander Filonenko, and Kang-Hyun Jo, Nơi đăng: ACCV 2014, LNCS, Springer Số: 9878 Trang: 1325-1337 Năm: 2014
[37] Lane Surface Identification Based on Reflectance using Laser Range Finder Tác giả: Danilo Caceres Hernandez, Van-Dung Hoang, and Kang-Hyun Jo Nơi đăng: System Integration, IEEE Số: 0 Trang: 621-625 Năm: 2014
[38] Human Detection from Omnidirectional Camera using Feature Tracking and Motion Segmentation Tác giả: Joko Hariyono, Van-Dung Hoang, and Kang-Hyun Jo Nơi đăng: ACIIDS 2015 LNCS Springer Số: 9012 Trang: 329-338 Năm: 2015
[39] Combined Motion Estimation and Tracking Control for Autonomous Navigation Tác giả: Van-Dung Hoang and Kang-Hyun Jo Nơi đăng: ACIIDS 2015 LNCS Springer Số: 9012 Trang: 349-358 Năm: 2015
[41] Automatic Calibration of Camera and LRF using special pattern based on optimal angular reprojection error Tác giả: Van-Dung Hoang and Kang-Hyun Jo Nơi đăng: IJCAS-International Journal of Control, Automation and Systems (ISI) Số: 13(6) Trang: 1436-1445 Năm: 2015
[42] Smoke Detection for Autonomous Vehicles using Laser Range Finder and Camera Tác giả: Alexander Filonenko, Danilo Cáceres Hernández, Van-Dung Hoang, Kang-Hyun Jo Nơi đăng: Springer International Publishing Số: 9101 Trang: 601-610 Năm: 2015
[43] Tracking Failure Detection using Time Reverse Distance Error for Human Tracking Tác giả: Joko Hariyono, Van-Dung Hoang, and Kang-Hyun Jo Nơi đăng: Springer International Publishing Số: 9101 Trang: 611-620 Năm: 2015
[47] Automated architectural reconstruction using reference planes under convex optimization Tác giả: Van-Dung Hoang, Kang-Hyun Jo Nơi đăng: International Journal of Control, Automation and Systems Số: 14 Trang: 814-826 Năm: 2016
[48] A Simplified Solution to Motion Estimation Using an Omnidirectional Camera and a 2-D LRF Sensor Tác giả: Van-Dung Hoang, Kang-Hyun Jo Nơi đăng: IEEE Transactions on Industrial Informatics Số: 12 Trang: 1064-1073 Năm: 2016
Bài báo trong nước:
[1] Áp dụng kỹ thuật phân cụm dữ liệu trong phân cụm kết quả tìm kiếm Tác giả: Vũ Đức Thi, Hoàng Văn Dũng Nơi đăng: Nhà XB Khoa học tự nhiên và Công nghệ Số: Trang: 32-39 Năm: 2008
[2] A new approach to searching engine, Tác giả: Hoàng Văn Dũng Nơi đăng: Quang Binh University. Số: 2 Trang: 1-7 Năm: 2007
  Học phần, các môn giảng dạy
 Môn dạyNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
1 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu2005ĐH-CĐ ngành CNTTQBU
2 Xử lý ảnh2006ĐH ngành CNTTĐH Mở TPHCM (Lớp tại HN), QBU,
3 Hệ điều hành2006ĐH ngành CNTTĐH mở TPHCM (Lớp đặt tại HN)
4 Lập trình hướng đối tượng2008ĐH-CĐ ngành CNTTQBU
5 Lý thuyết mật mã và an toàn thông tin2008ĐH ngành CNTTQBU
6 Hệ thống thông tin thư viện2006CĐ Thư việnQBU
7 Lập trình quản lý2004ĐH-CĐ ngành CNTTQBU
8 Tin học cơ sở2003ĐH-CĐ QBU
9 Lập trình căn bản2003ĐH-CĐ-TCCN ngành Toán-Tin, CNTTQBU
10 Lập trình C2005ĐH-CĐ ngành CNTTQBU
  Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
 TênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
1 The best paper award from the International Conference on Human System Interaction (HSI 2013) for the paper entitled “Planar Motion Estimation using Omnidirectional Camera and Laser Rangefinder”Human System Interaction 2013 The 2013 International Conference on Human System Interaction
2 The Best publication award from KOFST for paper entitled “One-Point-plus for 5-DoF Localization of Vehicle-Mounted Omnidirectional Camera in Long-Range Motion"Robotics2014 The Korean Federation of Science and Technology Societies


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình