LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Khen thưởng
 Nội dung khen thưởngNăm
1 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở2009 - 2010
2 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở2010 - 2011
3 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở2011 - 2012
4 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở2012 - 2013
5 Có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng2012
6 Có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng2010
7 Có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng2013
8 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục2009
9 Có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học2006 - 2007
10 Có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học2008
11 Có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học2009


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình